NYLON-POLYESTER SHELL W- COATING

NYLON-POLYESTER SHELL W- COATING